Giới thiệu về trung tâm

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DI TÍCH HUẾ
Tên  giao dịch quốc tế: HUE MONUMENT SERVICE DEVELOPMENT CENTER
Tên viết tắt: HMSDC
Địa chỉ: 46 Đinh Công Tráng, phường Thuận Thành, thành phố Huế
Điện thoại: (84-54) 3519519, 3719719     
Fax: (84-54) 3519519
Email: www.dichvuditichhue@gmail.com
Website: www.dichvuditichhue.com.vn

        Trung tâm Phát triển Dịch vụ Di tích Huế (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế được thành lập theo Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trung tâm Phát triển Dịch vụ Di tích Huế chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
Chức năng:
Trung tâm có chức năng tham mưu, giúp Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án, đề án phát triển dịch vụ; nghiên cứu xây dựng và thực hiện chiến lược marketing; liên kết cung cầu du lịch; thực hiện nhiệm vụ dịch vụ công; tổ chức khai thác và phát huy các tiềm năng kinh tế của quần thể di tích Cố đô Huế.
Nhiệm vụ và quyền hạn:
1.    Nghiên cứu, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, dự án, đề án và chính sách phát triển dịch vụ di tích Cố đô Huế đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.
2.    Tổ chức triển khai các hoạt động dịch vụ bằng các hình thức phù hợp để tăng nguồn thu cho ngân sách; có tích lũy để đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh, khai thác dịch vụ.
3.    Thực hiện liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tổ chức hoạt động dịch vụ phục vụ và đáp ứng nhu cầu của xã hội theo quy định của pháp luật.
4.    Quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng dịch vụ; có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản; đồng thời phải tuân thủ các quy định về bảo vệ di tích.
5.    Nghiên cứu, đổi mới, cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ; duy trì và nâng cao hiệu quả kinh doanh, khai thác; đẩy mạnh công tác quảng bá, tiếp thị để phát triển các hoạt động dịch vụ, tạo ra hiệu quả kinh tế – xã hội, tăng cường cơ sở vật chất và phát triển Trung tâm.
6.    Quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài chính, tài sản, trang thiết bị, phương tiện cơ sở vật chất kỹ thuật được giao; thực hiện các nhiệm vụ và nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định hiện hành.
7.    Kiểm tra, hướng dẫn và xử lý kịp thời những vi phạm về hợp đồng kinh tế, về quy chế hoạt động kinh doanh dịch vu, đảm bảo môi trường kinh doanh dịch vụ du lịch lành mạnh, chuyên nghiệp, phát huy các giá trị di sản văn hoá vật thể và phi vật thể đã được UNESCO công nhận; tuân thủ các công ước quốc tế về bảo tồn di sản mà Việt Nam đã tham gia.
8.    Xây dựng dự toán thu – chi; kế hoạch kinh doanh, khai thác dịch vụ trình Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.
9.    Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật, ngoại ngữ cho cán bộ, viên chức và người lao động.
10.    Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình nhiệm vụ được giao theo yêu cầu của Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.
11.    Tuân thủ pháp luật, hạch toán và thực hiện chế độ thống kê, báo cáo tài chính; quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
12.    Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế giao.