Chiều ngày 06 tháng 01 năm 2016, tại hội trường Tam Tòa, Trung tâm Phát triển Dịch vụ Di tích Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017....

Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

Chiều ngày 06 tháng 01 năm 2016, tại hội trường Tam Tòa, Trung tâm Phát triển Dịch vụ Di tích Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đến dự Hội nghị có đồng chí Phan Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; các đồng chí lãnh đạo trong Ban Giám đốc Trung tâm; cùng các đại diện các phòng ban của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế.

Đồng chí Hoàng Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Phát triển Dịch vụ Di tích Huế đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Trung tâm Dịch vụ trong đó nêu bật những thành tựu trong công tác kiểm tra, chấn chính hoạt động dịch vụ; triển khai đầu tư nâng cấp, sửa chữa tài sản, chỉnh trang cơ sở hạ tầng dịch vụ; tổ chức kiểm kê, đánh giá, sắp xếp cấu trúc lại danh mục tài sản theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả; công tác đầu tư, liên doanh và liên kết trong hoạt động dịch vụ trên địa bàn di tích Huế.

Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020, trên cơ sở các chủ trương lớn của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về đẩy mạnh phát triển du lịch Thừa Thiên Huế, chương trình công tác, định hướng chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Trung tâm Dịch vụ tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn lực xã hội nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển dịch vụ trên cơ sở phát huy giá trị di tích Cố đô Huế đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2295/QĐ-UBND, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ trên tất cả các lĩnh vực công tác được giao. Tập trung thực hiện hoành thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2017.

Một số hình ảnh của hội nghị